<CUC需要你>.mp3

改編自 <分分鐘需要你 > 詞: 陳俊威 教

願我會揸火箭,帶你到體院去
在CUC裏游泳
游到一千歲,都一般心醉
共你游天天多樂趣
共你雙雙對,好得戚好得意
地冧天崩當閒事,就算翻風雨
只需睇到你,似見陽光千萬里
有了你開心d,乜都稱心滿意
游完就瞓會好鬼勁
我與你永共泳,CUC需要你

你似是陽光空氣
游快d皆因你,游慢d皆因你
為你甘心作傻事
扮下威哥叫,睇到乜都笑
有你在身邊多樂趣
若有朝失左你,花開都不美
願到荒島去游泳,做個假的你
天天都相對,對木頭公仔做戲
有了你開心d,乜都稱心滿意
游完就瞓會好鬼勁
我與你永共泳,CUC需要你
你似是陽光空氣。